Vliv toalety vemene na kvalitu ovčího mléka

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a KNÍŽEK, Josef., 2014 Vliv toalety vemene na kvalitu ovčího mléka. In Přívorovy dny, XI.konference DDD - 2014. Praha: Sdružení DDD, s. 88-100. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz14061.pdf
Abstrakt

Čištěním a dezinfekcí struků je možno snížit mikrobiální kontaminaci povrchu struků dojených ovcí. Cílem práce je zjistit účinnost dvou dezinfekčních přípravků, použitých na struky před dojením, a jejich vliv na kvalitu ovčího mléka. Experiment zahrnoval dvě skupiny po dvaceti ovcích v průběhu jednoho měsíce. Struky první skupiny bahnic byly před dojením ošetřeny I. přípravkem (vodný roztok étersulfátu mastného alkoholu), zatímco struky druhé skupiny byly ošetřeny II. přípravkem (směs chlorhexidin diglukonátu, isopropylalkoholu, glycerolu, tenzidu, barviva a vody). V individuálních stěrech byla sledována mikrobiální kontaminace povrchu struků před a po jejich dezinfekci. Byl stanovován celkový počet mikroorganismů – CPM, počet koliformních bakterií – CB a počet Escherichia coli. Současně byly v individuálních vzorcích mléka sledovány vybrané mikrobiologické ukazatele kvality mléka (celkový počet mikroorganismů – CPM, počet koliformních bakterií – CB, počet somatických buněk – PSB). Zjištěné hodnoty byly statisticky vyhodnoceny metodou analýzy kovariance v programu Statistica. Po dezinfekci struků oběma přípravky došlo k statisticky významnému snížení mikrobiální kontaminace struků. Dezinfekcí struku I. přípravkem byl dosažen statisticky významně nižší CPM na povrchu struků před dojením v porovnání s použitím II. přípravku. Naproti tomu signifikantní rozdíly v počtech CB a E.coli na povrchu struků po jejich dezinfekci sledovanými přípravky nebyly prokázány. Mikrobiologická analýza vybraných ukazatelů v ovčím mléce neprokázala statisticky významné rozdíly v CPM, CB a PSB po dezinfekci struků mezi použitými dezinfekčními přípravky.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat