Efekt rozdělování skupin vykrmovaných býků českého strakatého plemene v celoroštových stájích na intenzitu růstu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Efekt rozdělování skupin vykrmovaných býků českého strakatého plemene v celoroštových stájích na intenzitu růstu. Autoři: STANĚK, Stanislav, DOLEŽAL, Oldřich a ZINK, Vojtěch.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-096-3. 2012-09-24.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz12112.pdf
Abstrakt

Z výsledků, které byly získány v průběhu pokusu vyplývá: pokusná skupina býků, která byla v průběhu výkrmu rozdělena na dvě hmotnostně vyrovnané skupiny – lehčí a těžší (2 x 12 býků), dosahovala vyšší intenzity průměrných denních přírůstků (1 193 g), a to v porovnání s 25býky v kontrolní skupině (1 109 g), u skupiny pokusné lehčí bylo v testovacím období dosaženo vyššího průměrného denního přírůstku (1 215 g), než u skupiny těžších býků (1 170 g) a skupiny kontrolní (1 109 g), rozdělením skupiny 25 býků v průběhu výkrmu na dvě samostatné skupiny došlu u býků „lehčích“ k nastartování tzv. autokompenzačního mechanismu (sociální stabilita skupiny, nižší intenzita vzájemných střetů, snazší přístup ke krmivu apod.), obě pokusné skupiny měly v porovnání se skupinou kontrolní při hodnocení základních etologických parametrů delší periodu ležení, delší periodu příjmu krmiva a nižší četnost vzájemných vzeskoků na ustájeného býka.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 12112
OdděleníChov skotu, Technologie a technika chovu hospodářských zvířat