Ekonomické výsledky chovu krav bez tržní produkce mléka

MICHALIČKOVÁ, Monika, KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil a SVITÁKOVÁ, Alena. Ekonomické výsledky chovu krav bez tržní produkce mléka. Náš chov, 2014, roč. 74(5), s. 41-43. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz14038.pdf
Abstrakt

Článek hodnotí hlavní produkční a ekonomické ukazatele chovu krav bez tržní produkce mléka na Slovensku v letech 2006­2011. Průměrné produkční parametry za 32 farem evidovaných v ekonomické databázi VÚŽV Nitra v analyzovaném období, byly následující: 87 krav základního stáda na farmu, 78 živě narozených telat na 100 krav, průměrný věk při prvním otelení 1078 dní, mezidobí 431 dní a 3,1 otelení na krávu. V stádech bylo realizované jarní telení krav a sezónní způsob zapouštění s využitím přirozené plemenitby. Nejvyšší podíl nákladů na chov krávy bez tržní produkce mléka patřil krmivům (44 %). Průměrná ztráta, determinovaná plodností stáda, dosáhla za sledované období úroveň 630 eur na krávu a rok. Tento pokles může souviset se zhoršováním reprodukčních ukazatelů s rostoucím věkem krav, protože ve sledovaných stádech bylo brakování krav na úrovni 15-18 %. Pod hodnotu ztráty se podepsaly i klesající tržby za realizovaná telata (-29 %), které byly ovlivněny zejména poklesem průměrných denních přírůstků telat (-24 %). Negativní vliv na tržby měla i realizační cena při prodeji jatečných telat, která za sledované období poklesla o 22 %. Uvedené závěry svědčí o tom, že ekonomika nedojených stád je postavena na vysoké plod­nosti, denních přírůstcích telat, nízkých nákladech a přiměřených realizačních cenách

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat