Lapák hmyzu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Lapák hmyzu. Autoři: BARTÁK, Miroslav, KUBÍK, Štěpán, KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana.. Česká republika. Patentový spis CZ 306307 B6. 2016-10-12.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz16184.pdf
Abstrakt

Řešení se týká lapáku hmyzu, skládající se z hlavy a záchytné nádoby, který je charakterizován tím, že průchodový tunel hlavy z lapáku hmyzu je vytvořen minimálně ze dvou stejně dlouhých dutých válců a to vnitřního dutého válce (1) a středního dutého válce (2) a popřípadě vnějšího dutého válce (3) s minimálním vnějším průměrem 40 mm a délkou nad 50 mm, které jsou vyrobené z plastu nebo jiného vodě odolného materiálu. Jednotlivé válce jsou do sebe zasunuty tak, aby byly jejich okraje v jedné rovině a umožňovaly vícenásobné provlečení tkaniny (4) do lapáku hmyzu, která se nasouvá mezi soustavu válců (1), (2), (3) výletovým otvorem (9) a tato soustava je vsunuta do vstupního otvoru (7) záchytné nádoby (5) opatřené uzavíratelným otvorem (6) a to tak, že podélná osa soustavy válců (1), (2), (3) je kolmá na podélnou osu záchytné nádoby (5) a průsečík os je nad dvěma třetinami celkové výšky záchytné nádoby (5) a okraj této soustavy je zasunut do záchytné nádoby (5), která je minimálně z jedné třetiny a maximálně ke spodní hraně vstupního otvoru (7) naplněna konzervační tekutinou (8).

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat