Vliv zkrácené doby stání na sucho a krmné dávky na mléč­nou užitkovost dojnic

BLAŽKOVÁ, Kateřina, ČERMÁKOVÁ, Jana a KUDRNA, Václav. Vliv zkrácené doby stání na sucho a krmné dávky na mléč­nou užitkovost dojnic. Veterinářství, 2013, roč. 63(5), s. 367-370. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz13070.pdf
Abstrakt

V článku jsou shrnuty vlivy dvou strategií období stání na sucho a typu krmné dávky na příjem sušiny a mléčnou užitkovost v chovu vysokoužitkových dojnic. Při zkrácení doby stání na sucho na 33 dní a krmení stejné diety jako v závěrečné fázi laktace až do otelení byl příjem sušiny před otelením přibliž­ně o 4,11 kg na den vyšší, přičemž dojnice v prodloužené laktaci dojily průměrně 15,84 kg mléka denně. Příjem sušiny po otelení byl však o 0,71 kg/ks/den vyšší u kontrolních dojnic s tradiční dobou stání na sucho 57 dnů (21,48 kg/ks/den) v porovnání s dojnicemi se zkrácenou dobou stání na sucho (20,77 kg/ks/den). Strategie zkrácení doby stání na sucho snížila nádoj přibližně o 3,34 kg/ks/den v prů­běhu prvních 100 dnů laktace.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat