Vlivy na složení živin při sklizni vojtěšky

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI, ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, spol, s.r.o. TROUBSKO, NUTRIVET. s.r.o. a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE.. Vlivy na složení živin při sklizni vojtěšky. Autoři: LOUČKA, Radko, LANG, Jaroslav, JAMBOR, Václav, NEDĚLNÍK, Jan, ŠINDELKOVÁ, Ivana, MALÁ, Soňa, SYNKOVÁ, Hana, TYROLOVÁ, Yvona, JANČÍK, Filip, KOUKOLOVÁ, Veronika, KUBELKOVÁ, Petra a HOMOLKA, Petr.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-294-3. 2023-10-12.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz23139.pdf
Abstrakt

Metodika se zabývá u vojtěšky posouzením vlivu lokality, pořadí seče a počasí v pěti po sobě jdoucích letech (2018–2022) na obsah dusíkatých látek, vlákniny a popelovin. Hlavním cílem výzkumu bylo pro čerstvou a zavadlou vojtěšku získat podklady pro kalibraci přístrojů v blízké infračervené spektroskopii (NIRS). Do statistického hodnocení bylo zahrnuto 1080 vzorků vojtěšky, z toho polovina pro chemickou analýzu a polovina pro analýzu NIRS. Z výsledků vyplývá, že faktory jako vývoj počasí, lokalita i pořadí seče mohou ovlivnit obsah sušiny i obsahy jednotlivých živin. Chemickou analýzou byly oproti NIRS stanoveny vyšší obsahy sušiny (o 9 g/kg suš.), acido detergentní vlákniny (o 10,2 g/kg suš.) a popelovin (2,2 g/kg suš.) a nižší N-látky (o 11,2 g/kg suš.).

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Ke stažení 23139
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat