Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

Dne 29. listopadu 2017 pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. XIV. celostátní seminář s mezinárodní účastí „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků„.

Semináře se zúčastnilo 140 posluchačů, což svědčí o značném zájmu určené problematiky semináře, která se týkala všech aspektů chovu králíků ve faremních či zájmových chovech. Stejně tak počet účastníků odráží značné pensum odvedené práce organizačního výboru z hlediska zdárného průběhu semináře. Organizační výbor semináře pracoval v tomto složení: Ing. Zdeněk Volek, Ph.D (VÚŽV, v.v.i Praha Uhříněves), Ing. Elena Kudrnová (VÚŽV v.v.i Praha Uhříněves), Doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D (ČZU Praha), Ing. Adéla Dokoupilová, Ph.D. (ČZU Praha), Ing. Lenka Volková (VÚŽV, v.v.i Praha Uhříněves).

Seminář zahájili svou úvodní prezentací děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. a Josef Vilhelm, člen Ústředního výkonného výboru Českého svazu chovatelů. Seminář byl rozdělen do 3 tematických bloků. První blok zahájil svou prezentací na téma „Aktuální stav, chov a zpracování králíků….“ prezident Agrární komory Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. Poté odpovídal na dotazy související s problematikou chovu králíků, legislativou a obecně aktualitami českého zemědělství. Následovala prezentace zástupců MZe, konkrétně Ing. Markéty Roubalové, CSc. a Ing. Lenky Josrové, které se soustředily na národní dotační politiku v oblasti chovu králíků.

 

 

 

Téma pro chovatele bylo velmi zajímavé a v následné diskusi oceněné. V další přednášce byl zmíněn stav v chovu brojlerových králíků na Slovensku, prostřednictvím doc. RNDr. Jána Rafaye, CSc. (host semináře, VÚŽV, Nitra). Další referát se týkal základů chovu králíků a především dlouholetých zkušeností s chovem brojlerových králíků v ČR. Téma přednesl Pavel Drba (Inseminační genetické centrum Dobříň). O faktorech ovlivňujících ekonomiku chovu, prostřednictvím kalkulace globální konverze krmiva farmy, referoval Ing. Zdeněk Volek, Ph.D. Základní výzkum v oblasti selekce brojlerových králíků, prostřednictvím nástrojů molekulární genetiky, představil RNDr. Vladimír Parkányi, Ph.D, z VÚŽV v Nitře (host semináře).

První blok byl ukončen prezentací velmi aktuální problematiky spojené s rizikem RHD 2 (nový typ králičího moru). Uvedené téma představil MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D., přičemž uvedl možnosti léčby, prevence a další informace, které vzešly z diskuse chovatelů.

Druhý blok zahájil svou prezentací Doc. Ing. Karel Mach, CSc, který chovatelům připomněl a vysvětlil základy čistokrevné plemenitby a užitkového křížení v tradičních a faremních chovech králíků. Následovaly prezentace, které se věnovaly historii, vývoji a charakteristice některých tradičních plemen králíků či registraci králíků v Českém svazu chovatelů. Uvedenou problematiku prezentovali Ladislav Kašpar, Ing. Antonín Štětka, CSc., MVDr. Vlastimil Šimek (VFU Brno), ze Slovenska Ing. Peter Supuka, Ph.D. Dr. Supuka svou prezentaci doplnil živou ukázkou své kolekce králíků plemene Slovenský sivomodrý rex a Holíčský modrý králík. Velmi populární problematiku „králičího hopu“ prezentovala Ing. Lada Šípová.

Třetí blok semináře byl zaměřen na vliv systému chovu na užitkové vlastnosti králíka (Ing.Lubomir Ondruška, Ph.D., VÚŽV, Nitra; doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.), výživu zakrslých a brojlerových králíků (prof. Ing. David Zapletal, Ph.D., VFU Brno; Ing. Adéla Dokoupilová, Ph.D.) či kvalitu masa králíků (Ing. Darina Chodová, Ph.D., ČZU).

Seminář byl zakončen v 16:00 hod. závěrečnou řečí předsedajících, doc. Ing. Karlem Machem, CSc. a Ing. Zdeňkem Volkem, Ph.D.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality