Průvodce chovatele dojeného skotu – stájový obrazový lexikon

Publikace poskytuje ucelený přehled o výhodách a nevýhodách jednotlivých technických a technologických řešení dostupných v našich chovech různých věkových kategorií dojeného skotu.

Tato publikace se může stát účinným nástrojem pro vyvarování se nejčastějších chyb při výstavbě nových stájí, rekonstrukci, úpravě starých stájí nebo jejích částí, resp. při jejich posuzování a hodnocení.

Významnou část této publikace tvoří terminologický slovník vybraných pojmů používaných v chovatelské a veterinární praxi.

Při zpracování „Průvodce chovatele dojeného skotu“ jsme vycházeli z výsledků řešení vědeckovýzkumných projektů jednotlivých členů autorského kolektivu včetně praktických zkušeností získaných přímo v chovech.

Kniha současně poskytuje ucelený návod zásad správné chovatelské praxe, s důrazem na požadavky, související s chovem dojeného skotu ve vztahu k jeho fyziologickým potřebám, zdraví, pohodě jako předpokladu dosažení geneticky daných produkčních a reprodukčních ukazatelů.

Znalost a dodržování zootechnických, zoohygienických a veterinárních podmínek chovu dojeného skotu je významným předpokladem produkce jak zdravého plemenného materiálu, tak i zdravotně nezávadných a biologicky plnohodnotných surovin a potravin živočišného původu jako jednoho z významných ukazatelů konkurenceschopnosti a ekonomické rentability chovu.

Informace u autora doc. MVDr. Pavla Nováka, CSc.  a Ing. Gabriely Malé, Ph.D.
novak.pavel@nullvuzv.cz

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality