Ekonomické dopady optimalizace výživy u skotu

V pátek 25. 5. 2018 se konal v zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.  seminář na téma „Ekonomické dopady optimalizace výživy u skotu“.  Seminář navštívilo 58 účastníků z řad chovatelů skotu, vědeckých pracovníků, zástupců svazů a státní správy, za přítomnosti novinářů.

Pro účastníky bylo připraveno 5 odborných prezentací zaměřených na výživu skotu a ekonomické souvislosti managementu chovu skotu. Seminář zahájil Ing. Jan Syrůček, ve své prezentaci přítomné informoval na příkladech o přednostech kalkulace příjmů nad náklady na krmiva. Ing. Jiří Kostkan se ve své přednášce věnoval výpočtům příjmů nad náklady na krmiva a doporučoval chovatelům optimální hodnoty, které dokládal na příkladech. Doc. Mojmír Vacek přítomné seznámil s vlivem prostředí stáje na příjem krmiva u dojnic, čímž poukázal na důležitý nástroj ke zlepšení ekonomiky chovu.  Ing. Čítková prezentovala ekonomiku výroby mléka, v rámci které ukázala na příkladech praktické využití aplikace Ekomodel. Poslední přednášející Ing. Jindřich Kvapilík seznámil přítomné s vývojem na agrárním trhu s mlékem a mléčnými výrobky v ČR a v EU. Po každé přednášce následovala diskuze, která byla nejrozsáhlejší u přednášky Ing. Kostkana a řešili se zejména možnosti zvyšování ukazatele příjmů nad náklady na krmiva a jeho správná a pravidelná kalkulace v zemědělském podniku.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality