Ceny ministra zemědělství

Ve čtvrtek 22. srpna 2019 byla v rámci výstavy Země živitelka předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2019  Ing. Zuzaně Hroncové, Ph.D., Ing. Michaele Brzákové a Ing. Jindřichu Kvapilíkovi, DrSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi.


Cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky – 1. místo získala Ing. Zuzana Hroncová, Ph.D. za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Variabilita mikrobioty trávicího traktu včely medonosné v souvislosti s vývojovým stádiem, věkem včely a geografickou polohou úlu“ a 3. místo získala Ing. Michaela Brzáková za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Genetické parametry pro dlouhověkost jako prostředek ke zlepšení profitability chovu masného skotu“.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky získal Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. za výsledek druhu certifikovaná metodika „Kalkulace ekonomických ukazatelů výkrmu býků“. Metodika obsahuje návrhy postupů spočívající ve specifikaci a konkretizaci v praxi realizovatelných opatření ke zvýšení ekonomických přínosů v podnicích s výkrmem býků. Především je to zvýšení přírůstků a porážkových hmotností a snížení nákladů vlastního odchovu telat.

Gratulujeme.


 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality