REZISTENTNÍ BAKTERIE V KUŘECÍM MASE

Výskyt a šíření rezistence bakterií k antibiotikům představuje vážnou hrozbu ohrožení zdraví lidí a zvířat. Nevhodné či nadměrné užívání antibiotik může vézt k nárůstu odolnosti bakterií vůči těmto přípravkům, což vede ke zvyšování počtu infekcí vyvolaných mikroby odolnými vůči antibiotikům. Jedná se o celosvětový problém v humánní i veterinární medicíně.

Pro zmapování míry bakteriální rezistence se často používá E. coli jako modelový mikroorganismus.  Tato bakterie je asi nejznámější složkou normální střevní mikroflóry u savců a ptáků. Je důležitá při regulaci zdravého střevního prostředí a bezproblémového trávení. Je považována za hlavního producenta vitaminu K. Za určitých podmínek (např. snížená odolnost hostitele) se ale některé z jejich kmenů stávají patogenními a jsou příčinou celé řady onemocnění. Kromě střevního traktu se tato bakterie nachází ve vnějším prostředí jako v půdě, prachu a vodě, často také v potravinách, kam se dostávají v rámci druhotné kontaminace.

V rámci programu Vědeckého výboru výživy zvířat byla zpracována studie zaměřená na zmapování výskytu rezistentních kmenů E. coli vůči antibiotiku kolistinu, který se používá v humánní i veterinární medicíně. Kolistin se řadí mezi tzv. „antibiotika poslední volby“.

Kolistinová rezistence bakterií je celosvětově se šířícím a prohlubujícím se problémem jak v humánní a veterinární medicíně, tak v chovech potravinových zvířat vzhledem k tomu, že nejnovější poznatky naznačují možnost horizontálního přenosu. Nejvýznamnějším rezervoárem tohoto negativního fenoménu jsou chovy drůbeže a také drůbeží maso. Z tohoto důvodu byla v této studii hodnocena prevalence kolistinové rezistence u bakterií E. coli izolovaných ze vzorků kuřecího masa z maloobchodní sítě v České republice.

Výsledky studie ukázaly, že míra výskytu kolistin-rezistentních kmenů E. coli ve vzorcích kuřecího masa z maloobchodní sítě v České republice dosahuje až 60 %. Tento výsledek je značně znepokojivý.

Potravinový řetězec může z globálního pohledu velice významně podporovat celosvětové šíření bakteriální antibiotické rezistence a vznik multirezistentních kmenů mikroorganismů. Šíření rezistence bakterií schopných odolávat účinkům kolistinu představuje závažné zdravotní riziko jak v humánní, tak ve veterinární medicíně. Masivní nekontrolované užívání kolistinu ve veterinární medicíně přispělo k významnému zvýšení prevalence bakterií rezistentních na kolistin. V humánní medicíně se kolistin používá   jako   antibiotikum   poslední   instance   u   pacientů   infikovaných multirezistentními gramnegativními bakteriemi. Z těchto důvodů je celosvětově rezistence bakterií ke kolistinu monitorována.

 

VÚŽV v.v.i. > Věda populárně