Videokonference k oponentnímu řízení periodické zprávy o využití institucionální podpory na plnění DKRVO

Dne 25. ledna 2021 se uskutečnila ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. veřejná vědecká rozprava, oponentní řízení periodické zprávy o využití institucionální podpory na plnění  Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) za rok 2020.


V rámci DKRVO bylo, v souladu s plánem, řešeno 15 výzkumných záměrů (VZ), které byly zaměřeny na cíle formulované v Koncepci VaVaI MZe na léta 2016 – 2022, a to zejména pro klíčové oblasti „Udržitelná produkce potravin“ a „Udržitelné zemědělství a lesnictví“ a výzkumné směry „Živočišná produkce a veterinární medicína“, „Biodiverzita“ a „Produkce potravin“.

Schválená témata a aktivity jednotlivých VZ vycházejí z trendů v evropském a světovém zemědělském výzkumu a potřeb zemědělské praxe.

Všechny plánované zásadní cíle pro r. 2020 byly splněny. Celkové výsledky za ústav byly překročeny, a to ze 130 plánovaných celkem na 207 skutečně dosažených. Výsledky byly šířeny prostřednictvím odborných publikací a dále přenosem aplikovatelných výstupů do praxe. Řešení řady VZ bylo založeno na přímé spolupráci s chovateli v rámci ČR i na spolupráci s partnerskými výzkumnými institucemi v zahraničí.

Oponent prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c. v závěru řízení konstatoval, že přes i potíže (Covid-19 a jeho omezení) se podařilo splnit cíle DKRVO a doporučil pokračovat v řešení i v roce 2021.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality