Technické prostředky a chovatelská opatření pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých v ČR

V ediční řadě Lesnický průvodce Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. vydává řešitelka projektu NAZV QK1920184 AMOR,  doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i.  ve spolupráci s ostatními řešiteli projektu certifikovanou metodiku věnovanou možnostem prevence šíření afrického moru prasat a rovněž možnostem (či nemožnostem) sražení počtu divočáků v našich lesích na únosnou mez.


 

Metodika v pdf ke stažení zde


Cílem této metodiky bylo shrnout a analyzovat faktory, které ovlivňují riziko šíření afrického moru prasat volně žijícími populacemi prasete divokého, a revidovat účinnost
a proveditelnost stěžejních opatření z hlediska prevence a eradikace nákazy AMP. Metodika shrnuje aktuální vědecky podložené informace, včetně výsledků projektu
MZe QK1920184.

Metodika se soustředí především na následující oblasti:

  • početnost, populační struktura a dynamika, reprodukční potenciál prasete divokého v ČR,
  • behaviorální ekologie prasete divokého s ohledem na výskyt AMP,
  • dosavadní myslivecké hospodaření s populacemi prasete divokého v ČR,
  • opatření pro stabilizaci početnosti prasat,
  • opatření omezující migrace prasat,
  • možnosti lokalizace a nahánění živých prasat,
  • lokalizace uhynulých jedinců prasete divokého.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality