Vědecká rozprava Závěrečné zprávy o plnění Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018 – 2022

Dne 13. února 2023 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. uskutečnila veřejná vědecká rozprava, oponentní řízení periodické zprávy o využití institucionální podpory na plnění  Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) za období 2018 – 2022.


V rámci DKRVO bylo, v souladu s plánem, řešeno 15 výzkumných záměrů (VZ), které byly zaměřeny na cíle formulované v Koncepci VaVaI MZe na léta 2016 – 2022.

Výzkumné záměry řešily problematiku týkající se genetického hodnocení hospodářských zvířat (HZ) včetně využití postupů molekulární genetiky, biotechnologií v reprodukci HZ, výživy HZ, kvality a bezpečnosti živočišných produktů, etologie a welfare HZ, technologií a produkčního prostředí HZ a produkčních systémů skotu a prasat. Pozornost byla věnována také ekonomickým analýzám v oblastech hlavních komodit živočišné výroby HZ. V oblasti udržitelných zdrojů byla pozornost zaměřena na zvyšování užitkovosti HZ při zachování udržitelnosti chovu z hlediska welfare zvířat a dopadů na životní prostředí při současném zabezpečení dostatečného množství zdravých potravin pro obyvatelstvo.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality