Prezentace průběhu a výsledků stáží Nicole Lebedové v USA a Barbory Valníčkové v Izraeli

Ve čtvrtek 30. března se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. uskutečnil workshop, prezentace průběhu a výsledků stáží Ing. Nicole Lebedové, PhD. na University of Nevada, Reno v USA a Ing. Barbory Valníčkové, Ph.D.  na The Hebrew University of Jerusalem v Izraeli. Workshop byl uskutečněn v rámci návratové fáze projektu „Mezinárodní mobility VÚŽV“.


Hlavním přínosem stáže Nicole Lebedové bylo navázání nové mezinárodní spolupráce, osvojení si nových laboratorních technik, nových postupů ve zpracování masa, hodnocení jeho kvality a také poznání systémů hodnocení jatečných těl, které je v USA na vysoké úrovni. Budoucí spolupráce s tímto pracovištěm by měla zahrnovat účast týmů z UNR a VÚŽV na společných grantových projektech (např. bilaterární projekty ČR–USA) a s tím související budoucí publikační aktivity.

Barbora Valníčková byla zapojena do výzkumného týmu laboratoře „Lab for computational positive neurosciencese, behavior, personality and cognition“ , která je zřízená v rámci „Department of Animal Sciences“. Stážistka paticipovala na projektech týkajících personality hospodářských zvířat a na přípravě algoritmů, zapojila se do již běžících experimentů, podílela se na sběru a vyhodnocení dat a získala nové dovedností v oblasti computational neurosciences, osvojila si základy programování a machine learning, později využitelných v rámci výzkumu prováděného ve VUŽV.


Projekt Mezinárodní mobility VÚŽV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017294 je spolufinancován Evropskou unií.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality