Věda a výzkum v hiporehabilitaci v České republice

Oddělení etologie Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. uspořádalo ve spolupráci s Českou hiporehabilitační společností  konferenci Věda a výzkum v hiporehabilitaci.  Testovací, nultý ročník setkání pracovišť zabývajících se vědecko-výzkumnou činností související se všemi odvětvími zastřešenými obecným termínem hiporehabilitace  – od terapií těla i ducha po využití koně v pedagogické a sociální praxi – se uskutečnil ve středu 29. března 2023 v pražské Uhříněvsi.

Účast byla větší, než se v takto specializované oblasti čekalo, neboť z více než třicítky účastníků tvořili značnou část lidé mimo akademickou sféru se zájmem o spolupráci s výzkumným sektorem či přenos vědeckých poznatků do praxe. V první části konference představily jednotlivé týmy z výzkumných ústavů a univerzit svá pracoviště, zázemí a témata pokrývající jak vliv hiporehabilitace na člověka, tak na koně. V následné diskusi byly probírány možnosti propojování řešených témat a spolupráce. Následovala minikonference studentů magisterských a doktorských programů, na níž kromě ostřílených harcovníků se zkušeností z „velkých“ konferencí prožilo několik juniorů svou přednášecí premiéru. Závěrečná třetina byla pojata jako „open session“, v níž se sešla pestrá směsice příspěvků na téma propojení vědy a praxe. O to cennější, že vznikla z podnětu entusiastických účastníků, kteří považují obousměrný přenos poznatků, přístupů a myšlenek mezi vědou a praxí za důležitý, logický a samozřejmý chod věcí. Připravený program konference se podařilo disciplinovaně ukončit dle plánu úderem 14. hodiny, poté následovala volná, více než hodinová diskuse věnovaná především korektnímu využití a welfare koní v hiporehabilitaci, potažmo vůbec. Jménem organizačního výboru děkuji všem účastníkům za vydařenou, výživnou a nabíjející akci, a především za úžasnou a uvolněnou atmosféru!

Jitka Bartošová, odd. etologie VÚŽV, v.v.i.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality