Možnosti zvyšování rentability výroby mléka v podmínkách precizního zemědělství

Ve čtvrtek 1. června 2023 uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. workshop „Možnosti zvyšování rentability výroby mléka v podmínkách precizního zemědělství“. Na workshop se přihlásilo více než 50 účastníků z chovatelské praxe, z vědecké sféry, ale i státní správy. Účastníci byli seznámeni s aktuální ekonomickou situací v oblasti výroby mléka, s výhodami aplikace prvků precizního zemědělství v zemědělském podniku.

Ing.  J. Burdych z VÚŽV ve své prezentaci seznámil přítomné s aktuální situací na trhu s mlékem a mléčnými výrobky. Zaměřil se zejména na výkupní ceny mléka.  Ing. J. Syrůček také z VÚŽV se v následujícím příspěvku věnoval problematice nákladů výroby mléka v ČR a prezentoval výsledky od zemědělských podniků za rok 2022. Ing. I. Bošková z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací navázala na předchozí prezentaci a podrobně se zabývala srovnáním ekonomických výsledků typických farem v EU. Po krátké přestávce se klíčovým ukazatelům efektivity chovu dojnic  podrobně věnoval doc. M. Vacek z Jihočeské univerzity. Ekonomicky důležité oblasti reprodukce se ve své přednášce věnovala Ing. M. Schreinerová z VÚŽV, která poukázala na nejčastěji v praxi používané synchronizační protokoly a v následující části je ekonomicky porovnala. Ing. J. Ducháček z České zemědělské univerzity v Praze posluchačům představil několik projektů realizovaných v rámci PRV, které řešily rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě a jejich ekonomický dopad. V poslední přednášce Ing. M. Kožíšková ze společnosti Agrosoft Tábor hovořila o vývoji a možnostem využití rozboru obrazu a indexů pohody krav jako významné oblasti precizního zemědělství. Po každé přednášce následovala diskuse, posluchačům byly zodpovězeny veškeré dotazy.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality