Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice

Číslo projektu QH81280
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Ve VÚŽV Uhříněves, v.v.i. bylo řešení projektu QH 81280 zaměřeno především na možnosti ekologického a ekonomického využívání TTP chovem přežvýkavců. Jednalo se o vývoj stavů přežvýkavců na hektar TTP v ČR a v EU, výsledky chovu krav bez TPM a ovcí, ekonomickou podporu využívání TTP aj. Z výsledků např. vyplynulo, že chovem skotu a ovcí lze v ČR využít kolem 50 % aktuální výměry TTP.

Období2008 - 2012
Odkaz do ISVAVQH81280
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
DUBCOVÁ, Jana, BARTOŠOVÁ, Jitka a KOMÁRKOVÁ, Martina. Effects of prompt versus stepwise relocation to a novel environment on foals' responses to weaning in domestic horses (Equus caballus). Journal of Veterinary Behavior-Clinical Applications and Research , 2015, 10, 346-352. ISSN 1558-7878. 2015
KOMÁRKOVÁ, Martina a BARTOŠOVÁ, Jitka. Lateralized suckling in domestic horses (Equus caballus). Animal Cognition, 2013, 16, 343-349. ISSN 1435-9448. 2013
KVAPILÍK, Jindřich. Chov ovcí a koz a trvalé travní porosty v Evropské unii. In Ročenka chovu ovcí a koz v České republice. Praha: ČMSCHOK, 2012, s. 13-18. ISBN . 2012
KOHOUTEK, A., KOMÁREK, P., KVAPILÍK, Jindřich, NERUŠIL, P., ODSTRČILOVÁ, V. a NĚMCOVÁ, P. Production abilities and forage quality of selected species of Bromus family in the first year after renovation. Grassland Science , 2012, 17, 370-372. ISSN 1744-6961. 2012
KVAPILÍK, Jindřich a KOHOUTEK, A., 2012 Trvalé travní porosty (TTP) a možnosti jejich využití v EU a v ČR. In Nové poznatky v lukařství a pastvinářství. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 5-11. ISSN 2012
BARTOŠOVÁ, Jitka. Vliv březosti klisnyna její chování při kojení. Veterinářství, 2012, roč. 62(8), s. 510-512. ISSN 0506-8231. 2012
BARTOŠOVÁ, Jitka a BARTOŠ, Luděk., 2012 Welfare koní: Vliv evolučně kódovaných principů chování klisen na reprodukční výsledky a odchov hříbat v chovech koní. In Lektorský den. Uplatnění výsledků výzkumu z oblasti živočišné výroby v praxi.. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 16-18. ISSN 2012
BARTOŠOVÁ, Jitka, KOMÁRKOVÁ, Martina, DUBCOVÁ, Jana, BARTOŠ, Luděk a PLUHÁČEK, Jan. Concurrent Lactation and Pregnancy: Pregnant Domestic Horse Mares Do Not Increase Mother-Offspring Conflict during Intensive Lactation. Plos One, 2011, 8, e22068. ISSN 1932-6203. 2011
KOMÁRKOVÁ, Martina, BARTOŠOVÁ, Jitka a DUBCOVÁ, Jana. Effect of mares´dominance rank on suckling behaviour in the loose. Applied Animal Behaviour Science, 2011, 133, 54-59. ISSN 0168-1591. 2011
KVAPILÍK, Jindřich a KOHOUTEK, A. Stavy přežvýkavců a možnosti využívání trvalých travních porostů. Výzkum v chovu skotu, 2011, roč. 53(2), s. 58-65. ISSN 0139-7265. 2011
KVAPILÍK, Jindřich, KOHOUTEK, A. a KOMÁREK, P., 2010 Global economic crisis impacts on dairy cattle in the Czech Republic. In Grassland in a changing world. Göttingen: Organising Committee of the 23th General Meeting of the European Grassland Federation, s. 115-117. ISSN 978-3-86944-021-7 2010
KVAPILÍK, Jindřich., 2010 Využití trvalých travních porostů chovem krav bez tržní produkce mléka v měnících se ekonomických podmínkách. In Kvalita píce z travních porostů a chov skotu v měnících se ekonomických podmínkách. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., s. 24-36. ISSN 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Chov přežvýkavců a trvalé travní porosty. Autoři: KVAPILÍK, Jindřich a KOHOUTEK, Alois.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-039-0. 2009-10-21. 2009
ZAHRÁDKOVÁ, Radka, ŠÁROVÁ, Radka, BUREŠ, Daniel, VOSTRÝ, Luboš, VESELÁ, Zdeňka, TESLÍK, Václav, KVAPILÍK, Jindřich, ŠPINKA, Marek, BARTOŇ, Luděk a STĚHULOVÁ, Ilona. Masný skot. Praha: Český svaz chovatelů masného skotu, 2009, 345 s. ISBN 978-80-254-4229-6 2009
KOUKOLOVÁ, Veronika, WEISBJERG, M.R., HOMOLKA, Petr a KOBES, M. The effects of altitude and harvest time on the feed value of extensive mountain pastures. Journal of Agrobiology, 2009, roč. 26(2), s. 101-112. ISSN 1803-4403. 2009

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Chov skotu