Metodika odhadu plemenné hodnoty pro znaky spotřeby krmiva

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. vydává novou certifikovanou metodiku „Metodika odhadu plemenné hodnoty pro znaky spotřeby krmiva“ autorů  E. Žáková – E. Krupa – Z. Krupová. Cílem metodiky bylo vyvinout lineární model pro genetické hodnocení znaků příjmu krmiva prasat (spotřeba krmiva na kg přírůstku, průměrný denní příjem krmiva, reziduální příjem krmiva) a tento lineární model aplikovat do rutinního systému odhadu plemenných hodnot prasat zařazených do národního šlechtitelského programu CzePig.


Certifikovaná metodika tvoří základ pro rutinní předpověď plemenných hodnot zvířat mateřských plemen prasat chovaných v České republice pro znaky konverze krmiva na kg přírůstku, průměrný denní příjem krmiva a reziduální příjem krmiva. Metodický postup bude využíván Svazem chovatelů prasat z. s., který zabezpečí jeho zavedení, uplatnění a zveřejnění pro chovatele prasat.

Navržené genetické hodnocení spotřeby krmiva na kg přírůstku, průměrného denního příjmu krmiva, reziduálního příjmu krmiva je v podmínkách České republiky zcela nové. Zavedení do rutinní předpovědi plemenných hodnot vychází ze světových poznatků v oblasti šlechtění prasat i z potřeb vyplývajících z genetického vývoje funkčních a reprodukčních ukazatelů populací mateřských plemen prasat v České republice. Podle dosažených výsledků lze předpokládat:

  • V populaci mateřských plemen prasat chovaných v ČR existuje dostatečně velká genetická variabilita příjmu krmiva ve výši minimálně 35 % fenotypové variability, která umožňuje efektivní systém selekce pomocí odhadnutých plemenných hodnot.
  • Zjištěná úroveň heritability znaků příjmu krmiva (spotřeba krmiva na kg přírůstku, reziduální příjem krmiva) odpovídá výsledkům celosvětově publikovaným pro různé populace prasat.
  • Na základě experimentů publikovaných ve vědeckých i odborných periodikách je možné předpokládat již za 5 generací průkaznou selekční odezvu.
  • Lze očekávat, že přímá selekce na znaky příjmu krmiva bude mít pozitivní dopad na množství vylučovaného dusíku a fosforu z těl prasat, čímž dojde ke snížení dopadů chovu prasat na životní prostředí.

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality