Vědecký výbor výživy zvířat byl ustaven 24.7.2002 při Výzkumném ústavu živočišné výroby v souladu s usnesením vlády č. 1320/2001 ke „Strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v ČR“. Činnost vědeckého výboru byla zařazena mezi hlavní činnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby.

Předseda:

prof. Ing. Milan Marounek, DrSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves)
marounek.milan@nullvuzv.cz

Místopředseda:

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
suchypavelprof@nullseznam.cz

Členové:

doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves)
homolka.petr@nullvuzv.cz
Ing. Václav Kudrna, CSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves)
kudrna.vaclav@nullvuzv.cz
prof. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
lichov@nullmendelu.cz
prof. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
skrivanova@nullaf.czu.cz
prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves)
skrivanova.vera@nullvuzv.cz
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
strakovae@nullvfu.cz
Ing. Bohumír Šimerda (ADDICOO GROUP s.r.o.)
bohumir.simerda@nulladdicoo.com>
prof. Ing. Eva Tůmová, CSc. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
tumova@nullaf.czu.cz
Dr. Ing. Pavel Tvrzník
tvrznik.pavel@nullvolny.cz
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.  (Mendelova univerzita v Brně)
zeman@nullmendelu.cz

Tajemnice:

Ing. Yvona Tyrolová (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves)
tyrolova.yvona@nullvuzv.cz

Činnost výboru:

Výbor posuzuje na vědeckém základě zdravotní rizika krmiv a jednotlivých složek krmiv. Členové vypracovávají expertní studie, které reagují na aktuální problematiku ve výrobě krmiv a výživě zvířat. Studie musí zahrnovat veškeré poznatky, které jsou o dané problematice ve vědeckém světě známy. Některé studie představují také výsledky vlastních experimentálních pokusů. Vše musí být napsáno nezávislým, objektivním způsobem a srozumitelně.

Stanoviska Vědeckého výboru výživy zvířat reagují na dotazy kladené Koordinační skupinou pro bezpečnost potravin (KS) nebo jsou reakcí na aktuální problémy týkající se bezpečnosti krmiv a výživy zvířat. Koordinační skupina je stálým poradním a iniciačním orgánem ministra zemědělství ČR v oblasti bezpečnosti potravin. Za svou činnost je odpovědná ministru zemědělství. Poradním orgánem KS je Vědecký výbor výživy zvířat.

VVVZ také zpracovává podklady pro stanoviska ČR k materiálům Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Posláním EFSA je především poskytovat nezávislá vědecká stanoviska a zajistit propojení organizací členských států. Dále EFSA poskytuje informace poslancům Evropského parlamentu.

Přehled hlavní činnosti

Expertní studie:

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

 2003

  • Možnosti náhrady antibiotických stimulátorů růstu ve výživě zvířat
  • Dopad následků záplav na výrobu krmiv a návrh opatření
  • Vědecký názor na používání GMO ve výživě zvířat
  • Zaměnitelnost krmiv v návaznosti na zákaz krmného požití masokostní moučky
  • Používání stopových prvků ve výživě zvířat ve vazbě na užitkovost zvířat a životní prostředí
  • Zhodnocení situace ve výrobě krmiv a jejich skladování v zemědělských závodech
  •  Využívání odpadních a vedlejších produktů ve výživě zvířat

2002

  • Vytvoření databáze informací (za posledních cca 10 let) o legislativě ČR a EU, týkající se identifikace rizik a bezpečnosti potravin
  • Identifikace a vyhodnocení možných rizik souvisejících s bezpečností krmiv a návrhy na jejich řešení
  • Cizorodé látky v krmivech a potravinových řetězcích – analýza minulého období a prognóza do dalších let

Konference:

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Odkazy:

VÚŽV v.v.i. > Vědecký výbor